id="hi-20271">论中暑脉不同

 读书心得     |      2020-03-12 18:12

仲景云.脉虚身热.得之伤暑.又云.其脉弦细芤迟.何也.素问曰.寒伤形.热伤气.盖伤气而不伤形.则气消而脉虚弱.所谓弦细芤迟.皆虚脉也.仲景以弦为阴.而朱肱亦云.中暑脉细弱.则皆虚脉也可知矣.