id="hi-20269">论脑血栓伤寒脉

 读书心得     |      2020-03-12 16:06

仲景以浮缓脉为中风脉.浮涩而紧.为伤寒脉.中风有汗.伤寒无汗.何也.内经云.滑者阴气有余也.涩者阳气有余也.阳气有余.则身热无汗.阴气有余.则多汗身寒.大抵阴阳欲其适平而已.阳气不足.阴往乘之.故阴有余.阴气不足.阳往从之.故阳有余.风伤于卫.则荣不受病.故阳不足而阴有余.是以中风脉浮而缓.必多汗也.寒伤于荣.则卫未受病.故阴不足而阳有余.是以伤寒脉浮涩而紧.亦为无汗也.仲景辨二者脉证.亦有所受者矣.

上一篇:线上网投好平台足冷皆系表邪 下一篇:没有了